Voorwaarden rijlessen


Definities

Manege: Manege en Pensionstal van Haastrecht B.V., gevestigd aan de Mr. Jac. Takkade 33, 1432 CB, Aalsmeer.

Lessen: Paardrijlessen, cursussen, trainingen, wedstrijden, buitenritten, pony‐ en paardenkampen en/of alle andere activiteiten verzorgd door de Manege.

Klant: De afnemer van Lessen. Onder Klant wordt ook verstaan: de persoon die de Lessen afneemt ten behoeve van zijn of haar minderjarige kind.


Artikel 1 Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten (mondeling dan wel schriftelijk) die worden gesloten tussen de Manege en de Klant omtrent het deelnemen aan de Lessen.


Artikel 2 Aanwijzingen en huisregels

 1. Het omgaan met paarden en pony’s brengt altijd risico’s met zich mee. Het is daarom van groot belang dat te allen tijde de aanwijzingen van het stalpersoneel en de instructie worden opgevolgd. Indien een Klant de aanwijzingen van het stalpersoneel en/of de instructie niet opvolgt en/of in strijd handelt met deze voorwaarden of de huisregels, heeft de Manege het recht de Klant (en/of minderjarigen waarvoor de Klant verantwoordelijk is) toegang tot de Lessen en/of het terrein te ontzeggen. In dat geval heeft de Klant géén recht op restitutie van reeds betaalde lesgelden.
 2. Begeleiders van kinderen van onder de 10 jaar zorgen ervoor dat kinderen voortdurend onder toezicht staan.
 3. De Klant is verantwoordelijk voor het gedrag van kinderen en/of de dieren die de Klant meeneemt naar de Manege.
 4. De Klant dient zich te houden aan de huisregels van de Manege. Deze huisregels kunnen van tijd tot tijd veranderen. De huisregels kunnen ook tijdelijk worden aangescherpt indien daar aanleiding voor is (bijvoorbeeld in het geval van besmettelijke (paarden)ziekten). De meest recente huisregels staan gepubliceerd op de website van de Manege: www.stalvanhaastrecht.nl.
 5. De volgende huisregels gelden te allen tijde:
  1. Het is niet toegestaan om de stal van een paard of pony te betreden anders dan voor het poetsen en op‐ en afzadelen van een paard of pony dat aan de Klant is toegewezen voor een les of na toestemming van het stalpersoneel.
  2. Op de Manege staan ook pensionpaarden van privé‐eigenaren. Het is de Klant niet toegestaan om zich te bevinden op het gedeelte van het terrein dat is bedoeld voor pensionpaarden. Het is de Klant niet toegestaan pensionpaarden te aaien of te voeren.
  3. In verband met de brandveiligheid is roken strikt verboden op het gehele terrein, met uitzondering van het terras bij de kantine en het terras onderaan de trap van de kantine.
  4. Het rijden met een veiligheidscap met kinband die voldoet aan de norm zoals vastgelegd in EU‐verordening 2016/425 is verplicht.
  5. Het rijden met geschikt schoeisel (minimaal een schoen mét hak) is verplicht. Gymschoenen zijn NIET geschikt om mee te rijden. Slippers en andere open schoenen zijn overal verboden.
  6. De Klant dient ten minste een half uur voor aanvang van de les aanwezig te zijn. De Klant krijgt een paard of pony toegewezen. Indien de Klant te laat is kan deelname aan de les niet worden gegarandeerd en heeft de Klant geen recht op restitutie van het lesgeld.
  7. De Klant dient het paard of de pony in beginsel zelf op te zadelen en te poetsen. Bij vragen of twijfel kan altijd hulp worden gevraagd aan het stalpersoneel.
  8. De Klant laat de stal netjes achter en ruimt alle gebruikte spullen op.
  9. Paardenwelzijn staat altijd voorop. De Klant dient te allen tijde paardvriendelijk met de paarden en pony’s om te gaan.

Artikel 3 Risico’s en aansprakelijkheid

 1. De Manege is ten opzichte van de Klant niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan ten gevolge van het niet in acht nemen door de Klant van veiligheidsvoorschriften, huisregels of deze algemene voorwaarden, dan wel het geen gehoor geven aan aanwijzingen in dat kader van de Manege, stalpersoneel of instructie.
 2. Paardrijden is een sport die risico’s met zich meebrengt door het onvoorspelbare gedrag van paarden. Door deel te nemen aan de Lessen accepteert de Klant het risico op mogelijke ongevallen. De Manege is slechts dan ten opzichte van de Klant aansprakelijk voor schade indien aantoonbaar is dat deze schade is ontstaan door handelingen door of namens de Manege, die in strijd zijn met de zorgvuldigheid die in het kader van de uitoefening van het bedrijf van de Manege dienen te worden betracht. Deze beperking geldt ook voor schade die op grond van artikel 6:179 van het Burgerlijk Wetboek, voor rekening zou komen van de Manege.
 3. De aansprakelijkheid van de Manege voor schade, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door een fout of tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst, is in alle gevallen steeds beperkt tot het bedrag waarvoor de manege zich voor dergelijke schadeveroorzakende gebeurtenissen heeft verzekerd en waarvoor daadwerkelijk dekking wordt verleend.
 4. De beperkingen van aansprakelijkheid in deze voorwaarden gelden niet voor schade die is ontstaan door opzet of bewuste roekeloosheid door de Manege.
 5. De Klant is aansprakelijk voor alle schade en kosten die zijn ontstaan door toedoen of nalaten van de Klant zelf of van kinderen en/of de dieren waar de Klant verantwoordelijk voor is.

Artikel 4 Prijzen en betaling

 1. Losse lessen en privélessen worden per les voorafgaand aan de les betaald.
 2. Kwartaalabonnementen worden per drie maanden betaald. Kwartaalabonnementen worden automatisch verlengd, tenzij de Klant ten minste een week voordat het nieuwe abonnement ingaat laat weten geen nieuw abonnement te willen.
 3. Kwartaalabonnementen dienen na het ontvangen van de factuur binnen 14 dagen betaald te zijn.
 4. Is een abonnement na 14 dagen niet betaald, dan wordt het per direct stopgezet en kan er niet meer meegereden worden in de Lessen. De Manege behoudt in dat geval aanspraak op het volledig verschuldigde kwartaalbedrag.
 5. Lessen dienen 24 uur van te voren afgezegd te worden. Lessen die op tijd zijn afgezegd kunnen ingehaald worden in hetzelfde kwartaal. Dit kan in een andere groepsles. Na het verlopen van een abonnement, kunnen gemiste Lessen niet meer ingehaald worden.
 6. Lessen die korter dan 24 uur van te voren afgezegd worden, kunnen niet ingehaald worden.
 7. Bij langdurige ziekte kan contact met de Manege opgenomen worden, voor een passende oplossing.
 8. Een abonnement kan éénmaal per kalenderjaar doorgeschoven worden, voor maximaal drie aanééngesloten weken. Voor overige vakanties of afwezigheid kan op de normale manier afgezegd en ingehaald worden.
 9. Lessen die komen te vervallen door feestdagen, kunnen ingehaald worden, in een groepsles of met leasen/vrij rijden. Deze Lessen kunnen ingehaald worden in hetzelfde kwartaal.
 10. De Manege kan de prijzen voor Lessen en abonnementen van tijd tot tijd verhogen. Dit zal steeds voorafgaand aan de prijsverhoging aan de Klant worden gecommuniceerd.
 11. Reeds betaalde abonnementen zijn niet opzegbaar.
 12. Er wordt geen restitutie gegeven van betaalde lesgelden, tenzij Lessen door een aan de Manege toerekenbare tekortkoming niet kunnen worden gereden.
 13. Bij een overmachtsituatie waardoor er geen Lessen kunnen worden gereden (waaronder onder meer wordt verstaan: slecht weer, ziektes waardoor er besmettingsgevaar voor paard of mens ontstaat, aanwijzingen van de overheid) zal de Manege zodra het mogelijk is de mogelijkheid bieden om de niet gereden Lessen in te halen.